... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #23 ]
Kompleksna števila
Množica kompleksnih števil

Kompleksna števila uvedemo zaradi negativnega števila pod kvadratnim korenom. Množica realnih števil je podmnožica kompleksnih števil.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,30 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-01

Ob zakupu podpoglavja 'Množica kompleksnih števil' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
53
video teorije
2
video primeri
18
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 61 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Zapis kompleksnega števila #1

Zapis kompleksnega števila povežemo z izrazoma realna in imaginarna komponenta.

Določi x in y #4

Preko reševanja enačbe ugotovimo, kdaj sta dve kompleksni števili enaki. Ko sta enaki po komponentah.

Kvadratni koren negativnega števila #5a

S pomočjo imaginarne enote i znamo izračunati kvadratni koren negativnega števila.

Odkleni dostop: 5,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izračunaj #5c

Ob poenostavljanju računskega izraza povežemo koren negativnega števila z drugimi računskimi pravili.

Razstavi vsoto kvadratov #6a

S pomočjo kompleksnih števil iz vsote kvadratov pridemo do razlike kvadratov in izraz razstavimo.

Bikvadratna enačba #7a

Dano enačbo s pomočjo Vietovega pravila in razlike kvadratov razstavimo v množici kompleksnih števil ter izpišemo njene rešitve.

Kvadratna enačba #7f

Rešitve enačbe poiščemo s pomočjo diskriminante in formule za izračun rešitev kvadratne enačbe.

Pokaži, da je dano kompleksno število realno #10

S pomočjo vsote in razlike kubov poenostavimo dani izraz.

Poišči kompleksno število #11

Kompleksno število poiščemo tako, da rešimo sistem enačb z dvema neznankama.

Izračunaj #13a

Poenostavimo izraz z razumevanjem kako poenostavljamo potence imaginarnega števila z večjimi eksponenti.

Deljenje kompleksnih števil #13c

Kompleksno število v imenovalcu odpravimo s pomočjo formule za razliko kvadratov.

Izračunaj #13g

S pomočjo vsote in razlike kubov poenostavimo izraz, nato pa s pomočjo razlike kvadratov odpravimo kompleksno število v imenovalcu.

Točka v kompleksni ravnini #14

V dani nalogi bomo utrdili risanje kompleksnega števila v kompleksni ravnini.

Premica v kompleksni ravnini #16a

Narisali bomo množico kompleksnih števil z realno komponento enako 2.

Pas kompleksne ravnine #16e

Narisali bomo množico kompleksnih števil, pri kateri je imaginarni del omejen navzdol in navzgor.

Presek dveh množic v kompleksni ravnini #17a

Pri preseku množic moramo biti pozorni na robne točke, ali v preseku ležijo ali ne.

Simetrala lihih kvadrantov #17d

Dana enačba predstavlja premico - simetralo lihih kvadrantov.

Presek dveh množic v kompleksni ravnini #17f

Pri preseku množic moramo biti pozorni na robne točke, ali v preseku ležijo ali ne.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...