... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #18 ]
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije

Linearna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, katere graf je premica, določata pa jo začetna vrednost in smerni koeficient.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 10,30 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-04

Ob zakupu podpoglavja 'Graf linearne funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
33
primeri s postopki
103
video teorije
0
video primeri
27
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 121 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Linearna funkcija #1a

Spoznamo pojma začetna vrednost in smerni koeficient.

Risanje grafa linearne funkcije #2

Pomen začetne vrednosti in smernega koeficienta pri risanju grafa linearne funkcije.

Graf linearne funkcije in njegove lastnosti #4

Narisali bomo graf linearne funkcije in zapisali nekaj njegovih lastnosti.

Odkleni dostop: 10,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Presečišče dveh lineranih funkcij #5

Presečišče dveh linearnih funkcij bomo preverili grafično ter računsko.

Simetrala sodih kvadrantov #6

Kako vemo, če se grafa linearnih funkcij sekata na simetrali sodih kvadrantov?

Ploščina trikotnika #7

Premica s koordinatnima osema omejuje pravokotni trikotnik. Pri izračunu njegove ploščine pomagata ničla in začetna vrednost funkcije.

Ploščina trikotnika #8

Premici z abscisno osjo omejujejo trikotnik. Izračunati moramo dolžino stranice trikotnika in višino.

Točka na premici #10a

Preveriti moramo ali leži dana točka na premici.

Neznane koordinate točk na premici #12

Izračunati moramo neznane koordinate točk, ki ležijo na dani premici.

Na kateri premici leži točka? #13a

Določiti moramo premico, na kateri leži dana točka.

Družina linearnih funkcij in lastnosti #14

V dani nalogi utrdimo več različnih pojmov in razumevanja lastnosti linearne funkcije.

Družina linearnih funkcij in lastnosti #15

V dani nalogi utrdimo več različnih pojmov in razumevanja lastnosti linearne funkcije.

Družina linearnih funkcij in lastnosti #17

V dani nalogi utrdimo več različnih pojmov in razumevanja lastnosti linearne funkcije.

Družina linearnih funkcij in ničla funkcije #18a

V dani nalogi utrdimo pojem ničle funkcije.

Enakost linearnih funkcij #19b

Linearni funkciji sta enaki, če imata enak smerni koeficient in enako začetno vrednost.

Linearni funkciji in vzporednost #20c

Grafa linearnih funkcij sta vzporedna, ko imata enak smerni koeficient.

Računanje s funkcijo #23f

Vrednost funkcije v točki že znamo izračunati. Kako pa zapišemo funkcijo, kjer je namesto spremenljivke x napisan izraz?

Računanje s funkcijo #23g

Vrednost funkcije v točki že znamo izračunati. Kako pa zapišemo funkcijo, kjer je namesto spremenljivke x napisan izraz?

Neenačba #23i

Z znanjem reševanja linearnih neenačb rešimo dano nalogo.

Sestavljena funkcija dveh funkcij #24

Narisali bomo graf sestavljene funkcije s pomočjo "zlepkov".

Sestavljena funkcija treh funkcij #25c

Narisali bomo graf sestavljene funkcije s pomočjo "zlepkov".

Absolutna vrednost #26c

Narisali bomo absolutno vrednost funkcije in funkcijo absolutne vrednosti x-a.

Absolutna vrednost in bijektivnost #27

Narisali bomo graf funkcije in obnovili pojem bijektivnosti.

Absolutna vrednost in lastnosti funkcije #28

Narisali bomo graf funkcije in ponovili veliko lastnosti funckije.

Graf funkcije z absolutno vrednostjo #29a

Risanja dane funkcije se lotimo po korakih.

Graf funkcije z absolutno vrednostjo #29b

Risanja dane funkcije se lotimo po korakih.

Graf funkcije z absolutno vrednostjo #29c

Risanja dane funkcije se lotimo s pomočji definicije absolutne vrednosti.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...