... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #38 ]
Video teorija v pripravi ...
Aritmetično zaporedje #1

Pri dani nalogi bomo spoznali osnovne pojme aritmetičnega zaporedja.

Splošni člen zaporedja #3b

S pomočjo prvega in šestega člena, zapišimo splošni člen aritmetičnega zaporedja..

Splošni člen zaporedja #3c

Z enačbo za splošni člen zaporedja razpišemo višje člene zaporedja in izračunamo diferenco ter prvi člen.

Poišči x #9a

V nalogi ponovimo reševanje linearne enačbe.

Poišči x #9e

V nalogi ponovimo reševanje iracionalne enačbe.

Poišči x #9j

V nalogi ponovimo reševanje eksponentne enačbe.

Poišči x #9k

V nalogi ponovimo reševanje logaritemske enačbe.

Poišči x #9n

V nalogi ponovimo reševanje trigonometrične enačbe.

Poišči člen... #14

... ki je enak svojemu indeksu.

Med dve števili vrini nekaj števil #15a

S pomočjo danih dveh števil in lastnosti AZ, poiščemo vrinjene člene.

Splošni člen in AZ #21

V splošnem moramo dokazati, da je zaporedje aritmetično.

Enačba višje stopnje in AZ #22

Rešitve dane enačbe predstavljajo tri člene AZ. Zapisati moramo splošni člen.

Notranji koti trikotnika in AZ #24

Podan je najmanjši kot, s pomočjo definicije AZ pa izračunamo še preostala kota.

Vsota prvih 50 členov #27d

Iz zaporedja razberemo potrebne podatke in s pomočjo formule izračunamo vsoto 50. členov AZ.

Vsota prvih 13 členov #28b

Iz danih podatkov izračunamo željeno vsoto.

Vsota prvih 20 členov #28c

Iz danih podatkov izračunamo željeno vsoto.

Vsota zaporedja #33

S pomočjo formul za vsoto in splošni člen zaporedja rešimo dano nalogo.

Koliko členov moramo sešteti, da dobimo vsoto 2.730? #36a

S pomočjo formule za vsoto rešimo dano nalogo.

Reši enačbo #37a

S pomočjo formul za vsoto in splošni člen zaporedja rešimo dano enačbo.

Vsota večja od 143 #40

Koliko členov moramo sešteti, da bo vsota večja od 143?

Vsota prvih 35 naravnih lihih števil #43a

S pomočjo AZ seštejemo dana liha števila.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...