040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Izbrano poglavje 'Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

V pravokotnem koordinatnem sistemu se s pomočjo Pitagorovega izreka naučimo računati razdaljo med dvema točkama, s pomočjo determinante pa ploščino trikotnika.

Elektronska oblika nalog s postopki 8,42 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 37,16 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Linearna funkcija: Koordinatni sistem
+ Linearna funkcija: Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
+ Linearna funkcija: Funkcija in njene lastnosti
+ Linearna funkcija: Graf linearne funkcije
+ Linearna funkcija: Enačba premice v ravnini

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Linearna funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Razdalja med točkama #1b

S pomočjo formule, ki jo izpeljemo iz Pitagorovega izreka, izračunamo razdaljo med danima točkama.

Razdalja med točkama #2a

S pomočjo formule, ki jo izpeljemo iz Pitagorovega izreka, izračunamo razdaljo med danima točkama.

Določi x, da bo razdalja med točkama enaka 13 #3a

Pri nalogi si pomagamo s formulo za izračun razdalje med dvema točkama.

Razdalja med točkama in točka na abscisni osi #4b

S pomočjo formule za razdaljo med točkama rešimo naslednjo nalogo.

Razdalja med točkama in točka na simetrali sodih kvadrantov #4e

S pomočjo formule za razdaljo med točkama rešimo naslednjo nalogo.

Obseg trikotnika #5a

S pomočjo formule za razdaljo med točkama izračunamo dolžine stranic trikotnika.

Razpolovišče daljice #7a

Razpolovišče stranice je točka s koordinatami, ki predstavljajo aritmetično sredino abscis in ordinat krajišč daljice.

Razpolovišče daljice #8a

Nalogo rešimo s pomočjo formule za izračun koordinat točke razpolovišča.

Težišče in dolžine težiščnic #8a

Spoznali bomo formulo za izračun težošča, dolžino težiščnice pa izračunamo s pomočjo razdalje med točkama.

Težišče trikotnika #10a

S pomočjo formule za izračun težišča trikotnika rešimo dano nalogo.

Višina trikotnika #13b

Višino trikotnika izračunamo s pomočjo formule za ploščino trikotnika.

Ploščina trikotnika in točka na abscisni osi #17

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Kolinearne točke #18a

Tri točke so kolinearne, ko je ploščina trikotnika (ki ima za oglišča dane tri točke) enaka 0.

Ploščina trikotnika in neznana koordinata točke #19b

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Ploščina trikotnika in točka na abscisni osi #20a

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Ploščina trikotnika in točka na ordinatni osi #20b

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Ploščina trikotnika in točka na simetrali lihih kvadrantov #20c

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Morda te zanima tudi