040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Kompleksna števila
Množica kompleksnih števil
Izbrano poglavje 'Množica kompleksnih števil' zajema 53- rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Kompleksna števila uvedemo zaradi negativnega števila pod kvadratnim korenom. Množica realnih števil je podmnožica kompleksnih števil.

Elektronska oblika nalog s postopki 6,11 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-01

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 13,19 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Kompleksna števila: Množica kompleksnih števil
+ Kompleksna števila: Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Kompleksna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Dve video teoriji ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Zapis kompleksnega števila #1

Zapis kompleksnega števila povežemo z izrazoma realna in imaginarna komponenta.

Določi x in y #4

Preko reševanja enačbe ugotovimo, kdaj sta dve kompleksni števili enaki. Ko sta enaki po komponentah.

Kvadratni koren negativnega števila #5a

S pomočjo imaginarne enote i znamo izračunati kvadratni koren negativnega števila.

Izračunaj #5c

Ob poenostavljanju računskega izraza povežemo koren negativnega števila z drugimi računskimi pravili.

Razstavi vsoto kvadratov #6a

S pomočjo kompleksnih števil iz vsote kvadratov pridemo do razlike kvadratov in izraz razstavimo.

Bikvadratna enačba #7a

Dano enačbo s pomočjo Vietovega pravila in razlike kvadratov razstavimo v množici kompleksnih števil ter izpišemo njene rešitve.

Kvadratna enačba #7f

Rešitve enačbe poiščemo s pomočjo diskriminante in formule za izračun rešitev kvadratne enačbe.

Pokaži, da je dano kompleksno število realno #10

S pomočjo vsote in razlike kubov poenostavimo dani izraz.

Poišči kompleksno število #11

Kompleksno število poiščemo tako, da rešimo sistem enačb z dvema neznankama.

Izračunaj #13a

Poenostavimo izraz z razumevanjem kako poenostavljamo potence imaginarnega števila z večjimi eksponenti.

Deljenje kompleksnih števil #13c

Kompleksno število v imenovalcu odpravimo s pomočjo formule za razliko kvadratov.

Izračunaj #13g

S pomočjo vsote in razlike kubov poenostavimo izraz, nato pa s pomočjo razlike kvadratov odpravimo kompleksno število v imenovalcu.

Točka v kompleksni ravnini #14

V dani nalogi bomo utrdili risanje kompleksnega števila v kompleksni ravnini.

Premica v kompleksni ravnini #16a

Narisali bomo množico kompleksnih števil z realno komponento enako 2.

Pas kompleksne ravnine #16e

Narisali bomo množico kompleksnih števil, pri kateri je imaginarni del omejen navzdol in navzgor.

Presek dveh množic v kompleksni ravnini #17a

Pri preseku množic moramo biti pozorni na robne točke, ali v preseku ležijo ali ne.

Simetrala lihih kvadrantov #17d

Dana enačba predstavlja premico - simetralo lihih kvadrantov.

Presek dveh množic v kompleksni ravnini #17f

Pri preseku množic moramo biti pozorni na robne točke, ali v preseku ležijo ali ne.

Te morda zanima tudi ...