040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Izbrano poglavje 'Graf linearne funkcije' zajema 82 rešenih primerov s postopki ter 26 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Linearna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, katere graf je premica, določata pa jo začetna vrednost in smerni koeficient.

Elektronska oblika nalog s postopki 9,45 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-04

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 37,16 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Linearna funkcija: Koordinatni sistem
+ Linearna funkcija: Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
+ Linearna funkcija: Funkcija in njene lastnosti
+ Linearna funkcija: Graf linearne funkcije
+ Linearna funkcija: Enačba premice v ravnini

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Linearna funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Linearna funkcija #1a

Spoznamo pojma začetna vrednost in smerni koeficient.

Risanje grafa linearne funkcije #2

Pomen začetne vrednosti in smernega koeficienta pri risanju grafa linearne funkcije.

Graf linearne funkcije in njegove lastnosti #4

Narisali bomo graf linearne funkcije in zapisali nekaj njegovih lastnosti.

Presečišče dveh lineranih funkcij #5

Presečišče dveh linearnih funkcij bomo preverili grafično ter računsko.

Simetrala sodih kvadrantov #6

Kako vemo, če se grafa linearnih funkcij sekata na simetrali sodih kvadrantov?

Ploščina trikotnika #7

Premica s koordinatnima osema omejuje pravokotni trikotnik. Pri izračunu njegove ploščine pomagata ničla in začetna vrednost funkcije.

Ploščina trikotnika #8

Premici z abscisno osjo omejujejo trikotnik. Izračunati moramo dolžino stranice trikotnika in višino.

Točka na premici #10a

Preveriti moramo ali leži dana točka na premici.

Neznane koordinate točk na premici #12

Izračunati moramo neznane koordinate točk, ki ležijo na dani premici.

Na kateri premici leži točka? #13a

Določiti moramo premico, na kateri leži dana točka.

Družina linearnih funkcij in lastnosti #14

V dani nalogi utrdimo več različnih pojmov in razumevanja lastnosti linearne funkcije.

Družina linearnih funkcij in lastnosti #16

V dani nalogi utrdimo več različnih pojmov in razumevanja lastnosti linearne funkcije.

Družina linearnih funkcij in ničla funkcije #17a

V dani nalogi utrdimo pojem ničle funkcije.

Enakost linearnih funkcij #18b

Linearni funkciji sta enaki, če imata enak smerni koeficient in enako začetno vrednost.

Linearni funkciji in vzporednost #19c

Grafa linearnih funkcij sta vzporedna, ko imata enak smerni koeficient.

Računanje s funkcijo #22f

Vrednost funkcije v točki že znamo izračunati. Kako pa zapišemo funkcijo, kjer je namesto spremenljivke x napisan izraz?

Računanje s funkcijo #22g

Vrednost funkcije v točki že znamo izračunati. Kako pa zapišemo funkcijo, kjer je namesto spremenljivke x napisan izraz?

Neenačba #22i

Z znanjem reševanja linearnih neenačb rešimo dano nalogo.

Sestavljena funkcija dveh funkcij #23

Narisali bomo graf sestavljene funkcije s pomočjo "zlepkov".

Sestavljena funkcija treh funkcij #24c

Narisali bomo graf sestavljene funkcije s pomočjo "zlepkov".

Absolutna vrednost #25c

Narisali bomo absolutno vrednost funkcije in funkcijo absolutne vrednosti x-a.

Absolutna vrednost in bijektivnost #26

Narisali bomo graf funkcije in obnovili pojem bijektivnosti.

Absolutna vrednost in lastnosti funkcije #27

Narisali bomo graf funkcije in ponovili veliko lastnosti funckije.

Graf funkcije z absolutno vrednostjo #28a

Risanja dane funkcije se lotimo po korakih.

Graf funkcije z absolutno vrednostjo #28b

Risanja dane funkcije se lotimo po korakih.

Graf funkcije z absolutno vrednostjo #28c

Risanja dane funkcije se lotimo s pomočji definicije absolutne vrednosti.

Morda te zanima tudi