040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini

Premico lahko zapišemo na tri načine - v eksplicitni, implicitni ali odsekovni (segmentni) obliki.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 9,57 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-05

Ob zakupu poglavja 'Enačba premice v ravnini' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
33
primeri s postopki
83
video teorije
0
video primeri
26
Video teorija v pripravi ...
Eksplicitna oblika enačbe premice #1a

Zapiši enačbo dane premice v vseh treh oblikah.

Implicitna enačba premice #1b

Zapiši enačbo dane premice v vseh treh oblikah.

Odsekovna enačba premice #1c

Zapiši enačbo dane premice v vseh treh oblikah.

Implicitna oblika enačbe premice #1d

Zapiši enačbo dane premice v vseh treh oblikah.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Nariši premico #2a

Enačbo dane premice preoblikujemo v eksplicitno obliko.

Nariši premico #2b

Premico v odsekovni obliki lahko narišemo s pomočjo odsekov na x in y osi.

Premica skozi dve točki #3a

Napiši enačbo premice, ki poteka skozi dve točki.

Premica skozi dve točki #3c

Napiši enačbo premice, ki poteka skozi dve točki.

Linearna funkcija #4

Izračunaj f(4).

Ali točke ležijo na isti premici? #5a

Poiščemo enačbo premice, ki poteka skozi dve točki in preverimo ali tretja točka leži na premici.

Vzporednost #6b

Zapiši predpis linearne funkcije, katere graf je vzporeden dani premici.

Premice v šopu #6c

Poišči predpis linearne funkcije, katere graf je ena izmed premic v šopu.

Premica in točka #8

V nalogi ponovimo pojma abscise in ordinate točke.

Vzporedni premici #10a

Vzporedni premici imata enaka smerna koeficienta.

Pravokotni premici #11a

Pravokotni premici imata nasprotno obratna smerna koeficienta.

Simetrala daljice #14b

Podani sta krajišči daljice, izračunati pa moramo enačbo premice - simetrale daljice.

Točka na premici #15a

Določi a, da bo točka T ležala na premici.

Vzporednost premic #15b

Določi a tako, da bosta dani premici vzporedni.

Odsek na ordinatni osi #15d

Določi a, da bo odsek na ordinatni osi 3.

Naraščajoča premica #15e

Določi a tako, da bo premica naraščajoča.

Ploščina lika med premico in koordinatnima osema #16

Narišemo premico in izračunamo ploščino pravokotnega trikotnika.

Presečišče premic #22a

Izračunaj presečišče in rešitev grafično preveri.

Presečišče premic #22d

Izračunaj presečišče in rešitev grafično preveri.

Vzporedni premici #24a

Vzporedni premici imata enaka smerna koeficienta.

Presečišče na abscisni osi #24c

Določi a, da se bosta premici sekali na abscisni osi.

Presečišče na simetrali lihih kvadrantov #25a

Določi a, da se bosta premici sekali na simetrali lihih kvadrantov.