... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Sodelovanje na mednarodni konferenci EDUvision 2020 matematična drobtinica

3. december 2020   |   instruiraj.me

Sodelovanje na mednarodni konferenci EDUvision 2020

Personaliziran matematični učbenik s postopki in video razlagami.

Povzetek

S projektom instruiraj.me ne želimo zmanjšati vloge primarnega profesorja matematike v šoli, temveč tudi njemu nuditi podporo pri poučevanju dijakov s sodobnim učnim pripomočkom, v šolskih klopeh ali na daljavo.

Vedno več učencev in dijakov potrebuje dodatno pomoč pri učenju. Glavni vir znanja že dolgo ni več samo učitelj, temveč se je iskanje pomoči razširilo na ponudnike inštrukcij in na svetovni splet. Kateri inštruktor ali katera gradiva so za učenje primernejši, je prepuščeno v presojo posamezniku. Ravno zato smo želeli ustvariti prostor, kjer bi matematične vsebine pripravljali profesorji matematike, skrbeli za njihovo korektnost in pravilnost. Tako bi bili v pomoč dijakom pri domačem učenju; tako tistim z učnimi težavami kakor tistim, ki niso bili pri pouku. Kot odgovor pri iskanju pomoči dijakom smo začeli pripravljati matematična gradiva za lažje učenje in boljše razumevanje. Ustvarili smo personaliziran matematični spletni učbenik za srednješolske programe, ki je dijakom v pomoč pri učenju na daljavo. Dijak lahko sam izbere poglavje, ki ga potrebuje in način učenja. Učenje z omenjenim učbenikom spodbuja samostojnost pri reševanju nalog, pri čemer se lahko dijak ves čas preverja, kje v postopku je naredil napako. Za boljše razumevanje in hitrejše učenje so na voljo video razlage, ki dijaku pomagajo pri reševanju in razumevanju tipičnih nalog posameznega poglavja. Dijak v času učenja ni sam; v procesu učenja mu je za dodatna vprašanja in razlago na voljo profesor matematike. Želimo priti naproti generaciji, pri kateri so prenosne naprave in elektronske vsebine del vsakdana in jim bo naš način dela pisan na kožo. S tem ne želimo zmanjšati vloge primarnega profesorja matematike v šoli, temveč tudi njemu nuditi podporo pri poučevanju dijakov s sodobnim učnim pripomočkom, v šolskih klopeh ali na daljavo.

Uvod

Kot profesorica in inštruktorica matematike sem se v zadnjih letih srečevala z vse večjim številom učencev, dijakov in študentov, ki se matematike niso mogli naučiti sami. Začela sem se spraševati, zakaj je tako. Je kriva preobremenjenost otrok v popoldanskem času, množica elektronskih naprav, ki so pravzaprav motilci pri učenju, ali pa je vzrok vse bolj zahteven učni program? Dejstvo je, da se starost, ko otrok prvič potrebuje dodatno pomoč inštruktorja, iz leto v leto niža. Inštrukcije imajo po raziskavah tudi otroci prvega triletja! (Ajdnik idr., 2010) Opazila sem tudi, da se v zadnjih letih osnovne šole vse bolj poudarja učenje preko računalniških iger. Namizne ali računalniške miselne igre so res spodbuden dodatek k učenju, nikakor pa niso nadomestek vajam na listu papirja. Verjamem, da so dobra razlaga, papir in svinčnik tisti, ki znanje pri matematiki utrjujejo in poglabljajo.

Projekt instruiraj.me je nastal z željo, da matematične naloge napišemo, zberemo, uredimo, rešimo in razložimo profesorji matematike.

Vir znanja pa zadnja leta ni več samo učitelj/profesor. Kdor potrebuje dodatno pomoč pri učenju, se znajde pred množico inštruktorjev in gradiv, dostopnih na spletu. Zastavi se vprašanje, katera od ponujenih spletnih gradiv so strokovno narejena in primerna za učenje. Inštruktor je lahko vsak, ne glede na doseženo izobrazbo. Tudi na spletu lahko s preprosto stranjo/platformo v nekaj minutah postaneš strokovnjak izbranega področja, brez kakršnekoli formalne izobrazbe, in tako lahko ponudiš svojo storitev praktično čez noč. Ali obstaja mehanizem, ki bi nam omogočal prepoznati verodostojnost in kakovost objavljenih gradiv? Žal ne. Učenci/dijaki in njihovi starši so tako vedno bolj zmedeni in se v množici ponudbe na spletu vse manj znajdejo ter pogosto izberejo napačne ali slabe razlage, iz katerih se učijo. Najbolj zaskrbljujoče za stroko pa je to, da tudi nekateri profesorji za sam učni proces uporabljajo vsebine, ki niso matematično pravilne, vsebujejo kopico napak, njihovi avtorji pa v nekaterih primerih celo niso matematiki. Ker »boljšega izdelka« ni na voljo, pa marsikoga vodi zmotna miselnost »Vse je dobro, samo, da je«. Če sem lahko malce provokativna – kako bi se odločili, če bi potrebovali srčnega kirurga, ta pa ne bi bil na voljo? Mar lahko namesto njega operira in zdravi psihiater? Seveda ne. In tukaj nimamo pomislekov, da bi moralo biti drugače.

Projekt instruiraj.me je nastal z željo, da matematične naloge napišemo, zberemo, uredimo, rešimo in razložimo profesorji matematike. Naš cilj je, da bodo imeli tako učenci/dijaki kakor tudi učitelji/profesorji možnost uporabe matematično korektno pripravljenih vsebin v pisni in video obliki s podporo uporabniku. S tem želimo pripomoči k samostojnemu učenju učencev/dijakov doma in pri potrebah poučevanja učiteljev/profesorjev v šoli ali na daljavo.

Tako se je začela zgodba o imUČBENIKu, ki lahko poleg količine nalog ponuja tudi nekaj več.

Nastanek matematičnega imUČBENIKa

Ob svojem delu sem najprej občutila nemoč dijakov – vsaj tistih, ki si z matematiko niso bili najbližji. Domačih nalog niso delali; ali sploh niso znali začeti ali pa jih je drugačna rešitev na zadnjih straneh učbenika odvrnila od nadaljnjega dela. Profesorji v šolah so zaradi omejenosti s časom odgovorili na vprašanje ali dve, množica nerešenih nalog in nerazumevanje snovi pa je ostalo. Pred leti so bili dijaki bolj povezani, družili so se ob učenju in naloge reševali skupaj (več glav več ve), danes pa vsak dela sam, z inštruktorji in svetovnim spletom.

Ob popoldnevih sem poučevala na izobraževanju odraslih. Večina udeležencev je šolo obiskovala tudi pred več kot desetimi leti. Ur za poučevanje je bilo seveda manj kot pri rednem pouku, matura pa je za vse enaka. Pa ne samo to; odrasli imajo službe, družine, sestanke in druge obveznosti. Od razlag in skupnega dela so izostali tudi po več ur, kar glede na zgoščeni program ni bilo malo. Tako so se tudi oni zatekali k inštruktorjem in svetovnemu spletu.

Projekt instruiraj.me je zrasel iz zamisli, da bi zbrali ter kakovostno, s postopki in razlago, rešili čimveč matematičnih nalog, jih ovrednotili po težavnosti in jih razvrstili v poglavja. Poleg tega bi na začetku posameznega poglavja pripisali zgoščeno teorijo, pomembno za reševanje nalog. Pomoč pri poučevanju matematike na daljavo se je na ta način začela. Zamisel je bila v preprostosti – naloge, list papirja, svičnik, kot rešitve pa naloge s postopki in razlago, kjer lahko preveriš pravilnost svojega dela. Matematiko razumeti in znati pomeni tudi vaditi. Z vajo posameznik utrjuje znanje in se uči na napakah. Pomembno je, da na koncu razume, kako se pride do pravilne rešitve.

Vzporedno se je s projektom in pomočjo na daljavo začela tudi globlja komunikacija z dijaki in starši, ki so s svojimi izkušnjami in doživljanjem matematike v šoli vplivali na razvoj projekta. Za dijake z učnimi težavami (disleksija, disgrafija) in vsemi, ki jim učenje preko branja zapiskov ne gre najbolje, je bil velik napredek, ko smo poleg nalog, rešenih s postopki v pisni obliki, ponudili reševanje nalog tudi v avdio-video obliki (Kavkler idr., 2020). Dijaki so lahko posnetek razlage teorije in nalog poslušali večkrat. Znanje so utrdili z reševanjem podobnih nalog, napake pa odpravljali s pomočjo postopkov in nasvetov v pisni obliki. Ob kakršnemkoli vprašanju, ki se je morda tekom učenja še pojavilo, smo bili vedno na voljo za pomoč (preko telefona in e-pošte). Vsak odziv nam je bil v pomoč, da smo gradiva, postopke in razlage dopolnili in izboljšali za naprej.

Prišel je marec 2020 in šole so se zaprle. Takrat smo brezplačno ponudili naša gradiva za poučevanje matematike na daljavo profesorjem srednjih šol. Našo pomoč je sprejelo preko 50 srednješolskih profesorjev matematike in s spletno platformo www.instruiraj.me si je pomagalo več kakor 4.500 aktivnih uporabnikov na mesec.

Našo pomoč je sprejelo preko 50 srednješolskih profesorjev matematike in s spletno platformo www.instruiraj.me si je pomagalo več kakor 4.500 aktivnih uporabnikov na mesec.
Snemanje video razlag je bilo pospešeno in projekt se je začel prilagajati novim potrebam. V tistem času smo v večjem obsegu sodelovali s profesorji matematike, ki so bili zelo obremenjeni s poučevanjem na daljavo. Mnogi so zaradi naše pomoči lažje zadihali in v večji meri uspešneje vzpostavili stik z dijaki. Dijaki so povedali, da jim je šlo z nami učenje bolje, snov pa je bila bolj razumljiva. Profesorji so se kljub težki situaciji z veseljem odzvali tudi takrat, ko smo jih prosili za pomoč pri razlagah specifičnih nalog z vidika strokovnosti in težavnosti. Hvaležni smo bili za vse odzive dijakov in profesorjev, ki so bili nad pričakovanji.

Izkušnja sodelovanja je potrdila idejo, da šolstvo potrebuje spletni matematični učbenik v malo drugačni obliki, kakor smo vajeni. Poimenovali smo ga imUČBENIK. Želimo si, da bi vseboval vse, kar učenec/dijak potrebuje pri učenju matematike – na enem mestu. Dejstvo je, da se mladi iz generacije v generacijo spreminjajo. Vsaka generacija je bolj spretna pri uporabi sodobnih tehnologij. Njihovi načini učenja, razmišljanja in prioritete so drugačni od naših (navajeni smo bili na črno-bele učbenike, računalnik ni bil del učnega procesa, še manj telefon). Če jim želimo priti naproti, se jim moramo prilagoditi in poskušati razumeti njihov svet. Zato tudi imUČBENIK prilagajamo generaciji mladih (Gortan, 2019). Poslušamo jih in se odzivamo na njihove potrebe. Trenutno je urejenih in pripravljenih preko 8.100 srednješolskih matematičnih nalog, rešenih s postopki in razlago ter preko 2.400 video razlag teorije in nalog.

Pandemija je pripomogla k zavedanju, da tudi profesorji potrebujejo pomoč. Pri projektu nas je namreč najbolj presenetilo to, da bi gradiva ob svojem delu radi uporabljali profesorji v sklopu učnega procesa. Ugotovili smo, da jim imUČBENIK lahko pomaga pri obnovitvi in utrditvi znanja, pri delu v razredu in v skupinah, pri nadomeščanju (dijaki lahko nadgradijo snov, četudi jih nadomešča profesor druge stroke). Pozitivno je tudi zavedanje, da dijaki lahko vso domačo nalogo (z imUČBENIKom) rešijo samostojno (hitrejše in bolj poglobljeno).

Naša ideja je ponuditi uporabniku tisto, kar potrebuje, zato se dijaku ob uporabi odprejo točno določene vsebine. Izkušnje staršev in dijakov so namreč pokazale, da je velik odstotek učencev zmeden v množici gradiv, saj mnogokrat ne vedo, kaj potrebujejo. Tako jih z omejenimi vsebinami vodimo skozi proces učenja. Želimo biti v pomoč dijakom, ki potrebujejo dodatno razlago, pa tudi dijakom, ki zaradi bolezni ali npr. športnih dejavnosti ne morejo slediti pouku. Prednost našega projekta je tudi v tem, da vsebino večkrat preverjamo. Veseli smo vsakega odziva in ga v čimvečji možni meri upoštevamo. Izboljšujemo razlage in smo uporabnikom na voljo za dodatna vprašanja.

Vodilo pri postavitvi spletne platforme je bila unikatnost. Platforma je bila izdelana izključno za projekt instruiraj.me in je popolnoma namenska. Ker je čas dragocen, smo se osredotočili na kratko in jedrnato reševanje nalog. Naše vsebine so pripravljene tako, da ni nepotrebnih interaktivnih vložkov, ki bi zmanjševali kakovost učenja. To dijakom omogoča skoncentrirano, zbrano (kompaktno) učenje brez nepotrebnih motečih dejavnikov. Vse vsebine so lokalno naložene, saj ne želimo, da dijake ali profesorje v učnem procesu motijo reklamni oglasi ali celo druge video vsebine, ki nimajo povezave z matematiko.

Novost v letu 2020/21 pa so licence za šole, za dijake in profesorje, saj je naša vizija postati podpora dijakom in profesorjem, s čimer bi zmanjšali potrebe po inštrukcijah. Spodbujati želimo samostojno delo dijakov in imUČBENIK ponuditi kot učni pripomoček v šolah. Matematiko bi radi povezali tudi z drugimi predmeti. Želimo si namreč, da bi učenci in dijaki dobili odgovor na večno vprašanje, kje je matematika uporabna v življenju (Korošec, 2019).

Zaključek

Čeprav se projekt instruiraj.me razvija že štiri leta, se vedno znova odpirajo zamisli, s katerimi lahko imUČBENIK še nadgradimo, naredimo dostopnejšega in uporabnejšega. Spoznali smo, da bo imUČBENIK ohranil vrednost in pridobival na kakovosti, če ostane »živa stvar« brez konca, saj se učni procesi, navade in potrebe učencev/dijakov iz leta v leto spreminjajo.

Profesorja ne želimo izriniti z njegovega mesta, saj je osebni stik med njim in dijaki še kako pomemben. Želimo pomagati, da bo imel učitelj/profesor več možnosti, da vzpostavi dober odnos s posameznimi dijaki, odkriva njihove potenciale in jih spodbuja na poti odkrivanja matematičnega sveta.

ImUČBENIK kot pripomoček ustvarja okolje, v katerem lahko dijaki sami poiščejo dodatno razlago naloge, ki je ne razumejo. Tako lahko delajo in nadgradijo znanje tudi sami, brez potrebe po dodatni razlagi in popoldanski šoli – inštrukcijah. Hkrati pa se profesorjem odpira možnost drugačnega načina poučevanja matematike v šoli, s poudarkom na motivaciji, dobrem vzdušju, okrepljenih odnosih in matematičnih popestritvah. Tako bosta med dijaki rasli radovednost in vztrajnost, kar bo spodbudilo željo po iskanju različnih metod učenja in znanju.

Literatura

Ajdnik N, Grušovnik A. (2010). Inštrukcije v osnovni šoli Frana Kranjca Celje. Raziskovalna naloga.
Pridobljeno s www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004582.pdf

Gortan A. (2019). Generacija Z je tukaj. Kaj zdaj?
Prispevek predstavljen na: Zbornik prispevkov EDUVision. Prispevek pridobljen s: http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf

Kavkler M., Kikuliš Kos A., Tancig S., Kavkler M., Šuštaršič M., Jagodic A., idr. (2020). Kompleksnost težav pri učenju matematike – kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava. Ljubljana: Društvo Bravo

Korošec D. (2019). Izzivi učiteljev pri poučevanju naravoslovja v 21. stoletju
Prispevek predstavljen na: Zbornik prispevkov EDUVision. Prispevek pridobljen s: http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf

Nazaj na drobtinice