040 468 404            info@instruiraj.me

Matematika naloge za utrjevanje snovi

Za vas smo pripravili zbirke matematičnih nalog razvrščene po programih izobraževanja in posameznih sklopih.

Gimnazija,
srednja in poklicna šola letnik

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

V sklopu nalog za gimnazije, srednje in poklicne šole so zbrane naloge različnih težavnosti (od lažjih, srednjih do zelo zahtevnih), saj je tudi od samih šol odvisno kakšno težavnost matematike sama šola oziroma profesorji zahtevajo.

Naloge so pripravljene tako, da se vrstijo od lažjih do težjih, tako tudi učenci lažje vidijo in sledijo stopnjam zahtevnosti in jih lahko primerjajo s šolskimi nalogami.

Če bi želeli imeti naloge, ki so prirejene zahtevnosti vaše šole, nam pošljite primere preverjanj ali testov in pripravili vam bomo vaje, primerne za vašo šolo in zahtevnost matematike.

Izbirate lahko med nalogami z rešitvami, ki so namenjene učencem, ki že samostojno rešujejo naloge in potrebujejo le dodatne vaje za utrjevanje ali med nalogami s postopki, ki pa so namenjene učencem, ki še ne zmorejo ali težje samostojno rešujejo naloge in jih postopek z razlago vodi in usmerja.

Matura iz matematike je namenjena znanju snovi vseh letnikov. Potrebno je nalogo prepoznati in najti ustrezno pot za reševanje matematičnega problema.

Predvsem pa si vsi profesorji želimo, da bi dijaki znali povezovati med seboj različne snovi in s tem nadgraditi štiriletno učenje matematike.

Zato smo tukaj zbrali naloge, ki ne obsegajo le ene snovi, temveč gre za sestavljene naloge iz različnih področij matematike.

Poglavja zajeta v posameznih letnikih

Na voljo za zakup so spodaj navedena poglavja oz. sklopi nalog, ki so vam na voljo v spletni trgovini.

Naravna in cela števila
Naravna in cela števila
Potence z naravnimi eksponenti
Izrazi in razstavljanje
Deljivost naravnih in celih števil
Relacija deljivosti
Kriterij deljivosti
Osnovni izrek o deljenju
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
Osnove logike in teorije množic
Izjave in izjavne povezave
Množice in računanje z njimi
Racionalna števila
Številski in algebrski ulomki
Potence s celimi eksponenti
Ulomki in decimalni zapis
Linearne enačbe in sistemi enačb
Sklepni in procentni račun
Realna števila
Kvadratni in kubični koren
Interval in linearne neenačb
Absolutna vrednost
Približki in napake
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Geometrija v ravnini
Ravninski liki / trikotnik, štirikotnik, večkotnik, krog
Podobnost
Kotne funkcije
Kotne funkcije in vektorji
Kotne funkcije
Razširitev pojma kotne funkcije
Računske operacije med vektorji in razmerja
Baza prostora in skalarni produkt
Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
Kosinusni izrek
Potence in koreni
Potence s celimi eksponenti
Kvadratni in kubični koren
Koreni poljubnih stopenj in iracionalna enačba
Potence z racionalnimi eksponenti
Funkcija
Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija
Potenčna in korenska funkcija
Kvadratna funkcija
Kvadratna funkcija
Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba
Vietovi formuli
Kvadratna neenačba
Kompleksna števila
Računanje s kompleksnimi števili
Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna funkcija
Eksponentna enačba in neenačba
Logaritemska funkcija
Pravila za računanje z logaritmi
Logaritemska enačba
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov
Ničle polinoma, Hornerjev algoritem in razcepna oblika polinoma
Graf polinoma
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
Graf racionalne funkcije
Racionalne enačbe in neenačbe
Stožnice
Krožnica
Elipsa
Hiperbola
Parabola
Mešane naloge iz stožnic
Trigonometrija
Kotne funkcije poljubno velikega kota
Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Adicijski izreki in dvojni koti
Trigonometrične enačbe
Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnika
Ploščina in obseg pravokotnika in paralelograma
Ploščina in obseg trapeza in deltoida
Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika
Krog
Metrična geometrija v prostoru
Prizma
Piramida
Valj
Stožec
Krogla in mešane naloge
Zaporedja
Zaporedja in njihove lastnosti
Aritmetično zaporedje
Geometrijsko zaporedje
Neskončna geometrijska vrsta in mešane naloge iz zaporedij
Kombinatorika
Permutacije
Variacije
Kombinacije
Binomski izrek
Verjetnosti račun
Računanje verjetnosti
Pogojna verjetnost in verjetnost produkta
Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)
Osnove statistike
Urejanje in grupiranje podatkov
Grafično prikazovanje podatkov
Zveznost in limita funkcije
Računanje s funkcijami in kompozitum
Zveznost in limita funkcije
Računanje vrednosti limit
Odvod
Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje
Uporaba odvoda / tangenta, normala, kot med funkcijami
Ekstremi funkcij, naraščanje in padanje funkcij
Odvod sestavljene in inverzne funkcije
Odvod implicitnih funkcij / stožnic
Odvod trigonometričnih funkcij
Odvod logoritemske in eksponentne funkcije
Ekstremalni problemi in diferencial funkcije
Nedoločeni in določeni integral
Nedoločeni in določeni integral
Uporaba določenega integrala